Obchodní podmínky E-shop NaRZO Kamil Kníchal

I. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v „eshopu NaRZO“, jehož provozovatelem je společnost NaRZO Kamil Kníchal, sídlem M. Kopeckého 556, Ostrava - Poruba, PSČ 708 00, IČ 44746849, DiČ: CZ6205260358.

Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kupující zasláním objednávky současně stvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Je-li smluvní stranou spotřebitel (maloobchodní prodej), řídí se vztahy obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené občanským zákoníkem (z.č.40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (z.č.634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel (velkoobchodní prodej), řídí se vztahy obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené obchodním zákoníkem, z.č. 513/1991 Sb., vše v platném znění.

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Kupující objednává u prodávajícího zboží, které je uvedeno na internetových stránkách narzo-knichal.nabizi.cz a to prostřednictvím aplikace, která kupujícímu umožní vybrat druh, množství, cenu zboží, způsob dodání, platbu a vyplnit veškeré údaje uvedené v objednávce, označené prodávajícím jako povinné. Proces objednávky je ukončen vystavením formuláře objednávky a potvrzením formuláře objednávky ze strany kupujícího. Potvrzením objednávky kupující prohlašuje, že u prodávajícího závazně objednává v objednávce uvedené zboží, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí a považuje je pro sebe za závazné.

2. Objednávka kupujícího se pro účely obchodních podmínek považuje za návrh na uzavření kupní smlouvy ohledně zboží uvedeného v objednávce. Kupní smlouva ohledně zboží uvedeného v objednávce (dále jen kupní smlouva) je mezi kupujícím a prodávajícím uzavřena okamžikem doručení potvrzení objednávky ze strany prodávajícího kupujícímu, jakožto souhlasu s návrhem na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Kupující prohlašuje, že potvrzením objednávky dle bodu II.1 těchto obchodních podmínek výslovně souhlasí se způsobem uzavření kupní smlouvy.

3. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu zboží uvedené v objednávce v termínu dle obchodních podmínek a do místa dodání zboží uvedeného v objednávce a kupující se zavazuje toto zboží od prodávajícího či jím zvoleného přepravce převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží uvedenou v objednávce.

III. Dodací a dopravní podmínky

1. Zboží, které je skladem, expeduje prodávající nejpozději do 5 pracovních dnů od potvrzení objednávky. Ostatní zboží expedujeme dle lhůty, která je u něj uvedena.

2. V případě, že kupující hradí kupní cenu bankovním převodem či složením na účet prodávajícího, zavazuje se prodávající expedovat zboží kupujícímu nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne připsání peněžních prostředků na účet prodávajícího. S výjimkou zboží, které je v obchodě označeno jinou lhůtou dodání.

2a. Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik doručení zboží kupujícímu v souladu s kupní smlouvou. Bezdůvodné odmítnutí zboží kupujícím se nepovažuje za nesplnění povinnosti dodat zboží ze strany prodávajícího.

3. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny následujícími způsoby:

a. při platbě dobírkou se rozumí zaplacení kupní ceny přepravci.

b. při platbě převodem/složením na účet prodávajícího se rozumí okamžik připsání kupní ceny na účet prodávajícího

4. Způsob odeslání zboží

o balík do ruky – Česká pošta, s.p. – při platbě předem

o balík na poštu – Česká pošta, s.p. - – při platbě předem

o doporučený balík - Česká pošta s.p. - při platbě předem

o kurýrní služba Toptrans

o kurýrní služba Toptrans s dobírkou

o osobní odběr na adrese společnosti

Zboží je baleno tak, aby bylo chráněno proti poškození.

Kupující má právo odmítnout převzít zboží od přepravce v případě, že je zboží doručeno v poškozeném obalu.

5. Náklady na dodání zboží

Poštovné je účtováno ve výši dle sazebníku vybrané přepravní společnosti pro příslušný stát.

Ceníky přepravy na www.toptrans.cz a www.ceskaposta.cz

Poštovné, balné a dopravné je účtováno dle skutečnosti. Na tuto skutečnost je kupující upozorněn u každého produktu zvlášť. Je to z toho důvodu, aby náklady na poštovné, balné a dopravné odpovídaly skutečnosti, a nepoškozovaly kupujícího ani prodávajícího.

Zákazníkovi po nákupu přijde automatické potvrzení ceny, ve kterém však nejsou započítány náklady na poštovné, balné a dopravné. Toto je dopočítáno přesně dle množství a váhy zboží, dle ceníku zvolené dopravní společnosti. V automatickém shrnutí objednávky je poštovné vyjádřeno cenou "0", neznamená to však, že je poskytováno bezplatně. Cenu Vám samozřejmě rádi sdělíme i před odesláním objednávky, když nám napíšete, o jaké zboží máte zájem.

IV. Platební podmínky

Kupující má možnost zaplatit kupní cenu za zboží prodávajícímu jedním z níže uvedených způsobů:

1. osobně v hotovosti

2. převodem/složením na účet prodávajícího – Potvrzení objednávky

3. dobírkou

Způsob platby uvede kupující na objednávce.

NEJSME PLÁTCI DPH

V. Záruka a reklamace

Na prodávané zboží je poskytována smluvní záruka, resp. odpovědnost za vady, které se vyskytnou v záruční době 6 měsíců pro vztahy řídící se Obchodním zákoníkem a zákonná záruka, resp. odpovědnost za vady, které se vyskytnou v záruční době 24 měsíců pro vztahy řídící se Občanským zákoníkem. Postup při reklamaci zboží upravuje čl. VII. Reklamační řád.

VI. Odstoupení od kupní smlouvy

Je-li kupujícím spotřebitel (nevztahuje se na právnické osoby a fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona / podnikatele), může do 14 dnů od doručení zboží v souladu s Občanským zákoníkem (§ 53 a násl.) i bez udání důvodu od smlouvy odstoupit a zboží vrátit.

Zboží musí být vráceno nepoškozené a bez zjevných vad způsobených užíváním. Zboží lze vrátit jedním z následujících způsobů:

a. zasláním na adresu NaRZO Kamil Kníchal, Slavíkova 6143, 708 00 Ostrava – Poruba.

b. osobním doručením na výše uvedenou adresu.

Při zasílání je kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Za zboží poškozené či zničené při přepravě v důsledku použití nevhodného obalu nelze vrátit peníze (kupní cenu).

Ke zboží je nutno přiložit kopii dodacího listu nebo faktury a písemné vyjádření o odstoupení od kupní smlouvy. Pozor - písemné odstoupení musí být doručeno prodávajícímu do 14 dnů ode dne převzetí zboží.

Náklady spojené s dodáním zboží zpět na adresu prodávajícího hradí kupující.

VII. Reklamační řád

Obecné ustanovení

Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky spotřebitelem, v souladu s ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen občanský zákoník) a z.č. 634/1995 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, v platném znění je-li kupujícím podnikatel, v souladu s ustanovením z.č. 513/91 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.

Záruka

Na všechny výrobky je poskytována záruční doba dle čl. V. těchto obchodních podmínek. V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, pro kterou nemůže být zakoupený výrobek používán zcela řádně, a tuto vadu lze odstranit, má kupující právo na jeho bezplatnou opravu. U odstranitelné vady na dosud nepoužitém výrobku má kupující právo místo odstranění vady požadovat výměnu vadného výrobku za bezvadný. V případě vady, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby výrobek mohl být řádně užíván jako výrobek bez vady, má kupující právo na výměnu výrobku anebo má právo od kupní smlouvy odstoupit.

Doručené reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodnou jinak.

Dnem uplatnění reklamace se rozumí den, kdy bylo zboží doručeno na adresu prodávajícího.

Záruka se nevztahuje na zboží, u kterého byla reklamace uplatněna po uplynutí stanovené záruční doby a dále na opotřebení zboží způsobené jeho užíváním.

Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávným užíváním nebo nevhodnou údržbou výrobku.

Reklamaci lze uplatnit jedním z následujících způsobů:

a. doručením zboží na adresu NaRZO Kamil Kníchal., Slavíkova 6143, 708 00 Ostrava – Poruba.

b. osobním doručením zboží na výše uvedenou adresu

Při zasílání je kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Ke zboží je nutno přiložit kopii dodacího listu nebo faktury s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace.

VIII. Ochrana osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu, nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či jinak zneužity.

Při nakládání s osobními daty se prodávající řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Vyplněním registračního formuláře resp. potvrzením objednávky dle čl. II. dává kupující prodávajícímu souhlas se shromažďováním a zpracováním poskytnutých osobních údajů. Poskytnuté informace jsou ukládány v zabezpečené databázi a nejsou poskytovány třetím osobám.

Kupující má právo požádat o vymazání či opravu osobních údajů (změnu či zrušení registrace). Podrobnosti o způsobu zpracování a zabezpečení zpracovávaných údajů jsou k dispozici na Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese http://www.uoou.cz/int/registr-cz.php ,registrační číslo 00033386.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. října 2014.